Artist- och musikerhälsa

Design av skärmar för ljudreglering inom symfoniorkester

Under 2015 handledde Artifon två examensarbetare från Chalmers i syfte att utveckla ett reglerbart koncept för förbättring av ljudmiljön i en symfoniorkester. Slutkonceptet blev en skärm som placeras på golvet, där den undre delen består av trä och den övre delen av höj- och sänkbar transparent polykarbonat. Trädelen innesluter en ljudabsorbent och vardera sidan består av två slitsade träskivor med spjällfunktion så att skärmens akustiska egenskaper kan regleras. Skärmdämpningen beräknades med CATT/TUCT som inkluderar diffraktion (böjning) runt skärmen.

Ljudnivåer för trumpetare i övningsrum

Artifon utförde med hjälp av examensarbetare från Chalmers ett forskningsprojekt för att utreda olika övningsrums inverkan på uppmätta ljudnivåer och subjektiva ljudnivåer för trumpetare. Resultatet visar bl.a. att olika stora rum och olika absorptionsmängd inverkar mycket lite på den uppmätta ljudnivån vid öronen, men den subjektivt upplevda nivån varierar mer.

Arbetet presenterades på Baltic Nordic Acoustical Meeting i Bergen 2010.

Forskningsstudie om ljudexponering för musiker i symfoniorkester

Artifon deltog 2008-2009 i en forskningsstudie tillsammans med Örebro universitet och Karolinska institutet. Syftet var att fastställa ljudexponeringen hos fem musiker (trumpet, viola, 2:a fiol, cello, engelskt horn/oboe) under två veckor. Artifon arbetade tillsammans med Göteborgs symfoniker i studien. Bidrag från olika aktiviteter såsom enskild övning, sektionsrep , orkesterrep , konserter uppmättes. Några slutsatser var att trumpetare ligger på LAex,8h ca 90-92 dBA och övriga instrument ligger runt 85 dBA, cello lägst (gränsvärde 85 dBA). Ljudnivåerna var ofta lägre på konsert än på repetition. Peakvärdena låg alla under gränsvärdet 135 dBC. Ett intressant resultat är att om man är mest utsatt mätmässigt behöver det inte betyda att man subjektivt upplever sig mest störd av höga ljudnivåer.

Utvecklingsprojektet »God ljudmiljö på musikklubbar»

Artifon deltog som akustikexperter i ett unikt samarbetsprojekt avseende möjligheter och åtgärder för att kunna klara myndigheternas ljudnivåkrav på en liten rockklubb samtidigt som publiken får hög ljudkvalité och bra »tryck» och musikerna blir nöjda. Vi utredde elektroakustiska och rumsakustiska åtgärder. Projektet erhöll Europeiska Arbetsmiljöbyråns prestigefyllda pris »European Good Practice Award» 2005. Bland 36 bidrag från 25 länder belönades sex bidrag som genom nytänkande uppnått särskilt goda resultat i arbetet med att förebygga riskerna med buller och höga ljudnivåer. Projektet fick även Designårspriset 2005 inom temat arbetsliv och design.

Läs mer i artikel publicerad i Acta Acustica 2007.

Forskning om podieakustik för symfoniorkestrar

I samband med arbete med åtgärder för att förbättra podieakustiken i De Geerhallen utfördes ett forskningsarbete kring podieakustik i samarbete med Norrköpings Symfoniorkester. Bl.a. genomfördes omfattande prov med orkestern under en hel vecka med enkätundersökningar, gruppdiskussioner, mätningar och binaurala inspelningar. Det utfördes 14 prov med hela orkestern med mätning av 420 binaurala impulssvar, 84 binaurala inspelningar, 3276 skalbedömningar och en mängd kommentarer.