Backa Teater, Göteborg

Salong

Backa Teater hör till Stadsteatern i Göteborg, med uppdrag att spela teater för barn och unga. I de tidigare verkstadslokalerna på Linholmen spelas numera teater i en större salong och en mindre replokal. Under sommaren 2011 byggdes stora salongen om för att förbättra akustiken och Artifon stod bakom projekteringen.

Salongen är en 750 m2 flexibel black box. Rumsakustiken har varit ett problem från öppningen av denna flexibla black box. Förutom att förbättra ljudmiljön, var viktiga förutsättningar i projekteringen att behålla black-boxens flexibilitet och hålla en hög estetisk nivå på förslaget. Artifon fick möjlighet att genomföra en grundlig projektering, som började med behovsanalys och mätningar, gick vidare i beräkningar i CATT och projektering av åtgärder. Det hela redovisades i rivningsbeskrivning och bygghandlingar med ritningar och budgetkalkyl, som Backa Teater kunde använda som upphandlingsunderlag. Under hösten 2011 följdes projekteringen upp med mätningar och intervju med verksamheten. I uppdraget ingick även att ta fram ett förslag på finjustering av akustiken, efter att den stora ombyggnaden genomförts.

Stora salongen på Backa Teater. Väggarna har absorberande fält av perforerad gips och ankarskenor för enkel infästning.

Foajé och Kafé

Vårt arbete med Backa Teater på Lindholmen, fick en fortsättning när verksamheten ville bygga om foajé och kafé. Lokalen behövde förbättras i vissa aspekter, men det fanns ett starkt önskemål om att bibehålla lokalernas industriprägel. Artifon fick förtroendet att ansvara för såväl av akustikfrågor, som ljus och inredning i projekteringen.

I den rymliga foajé med takhöjd på 12 m finns spår av verkstadstiden kvar, med travers, rör och industrigolv. En viktig dela av områdets identitet, som även Backa Teater tagit till sig och ville bevara. Samtidigt fanns vissa problem med lokalerna. Verksamheten upplevde att de inte gick att använda fullt ut som foajé/mingelyta och kafé. Man saknade dessutom en naturlig plats för presentation av föreställningar. Artifon tog ett helhetsgrepp och arbetade både med de funktionsproblem som behövde lösas, t ex tillföra mer ljudabsorption. En annan målsättning var att ge lokalerna en varmare karaktär, både vad gäller ljus och ljud. Tack vare att vi fick arbeta gränsöverskridande med akustik, ljus och inredning kunde flera frågor lösas på samma gång. Möbler valdes utifrån behov, för att passa in i miljön och för att förbättra akustiken.

Indirekt ljussättning av den gamla traversen i foajéns tak.

Utsmyckning i kafédelen gjordes i form av ljudabsorbenter, med mönster speciellt framtagna för teatern. I den stora foajén byggdes en liten scen med infällda högtalare under. Ovanför publikytan monterades två trossramar med dukar i, belysta ovanifrån. Ett enkel sätt att definiera publikrummet och skapa plats för scenbelysningen. Ytorna fungerar både som en enkel scen + publikyta och som en förlängning av kaféet. En ny, kompaktare kassadisk ritades också vid entrén. Generellt lyftes lokalens befintliga kvaliteter fram med ljussättning, vilket också bidrog till att rummets olika ytor lyftes fram och funktioner som entré och kapprum blev tydligare markerade för besökare.

Kaféet på Backa Teaer efter ombyggnation